Arhiva categoriei: News

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Primăria comunei Moneasa organizează concurs recrutare pentru ocuparea postului de referent în cadrul compartimentului Contabilitate

Primăria comunei Moneasa, judeţul Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacanta,  de referent , clasa I , grad profesional asistent în cadrul compartimentului Contabilitate.

Primăria comunei Moneasa cu sediul în comuna Moneasa , str.Principala  nr. 72 , judeţul Arad , CUI 352164 , telefon 0257313010 , fax 0257313026 în temeiul  HG nr.611/2008 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacanta,  de referent , clasa I , grad profesional asistent în cadrul compartimentului Contabilitate .

Concursul se organizează la sediul Primăriei comuna Moneasa , str.Principala , nr. 72 , judeţul Arad  în data de 10.04.2017 .

-Proba scrisă    :     10.04.2017 ora 10:00

-Proba de interviu : 12.04.2017 ora 12:00

Cerinţe de participare

Condițiile generale pentru ocuparea funcțiilor sunt cele prevăzute în art.54 din Legea 188/1999 :

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 1. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de refernt clasa I grad profesional asistent în cadrul compartimentului Contabilitate sunt:

-studii liceale , respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.

-vechime minimă în specialitatea studiilor minim 6 luni.

Dosarul pentru înscrierea la concurs trebuie să conțină:

 1. cererea de înscriere ;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă  şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, conform U.G. nr. 24/2008 ;
 8. declaraţia pe propria răspundere conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ;

Dosarele de concurs se vor depune pîna la data de 30.03.2017 în intervalul orar luni – joi 08:00-15:00 , vineri 08:00-13:00  la sediul  Primăriei comunei Moneasa  , str.Principală , nr. 72 , judeţul Arad .

   Bibliografia necesara ocuparii acestei functii publice este urmatoarea:

 1. 1. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.16/1996 – privind Arhivele naționale, actualizată;
 5. Codul Fiscal al României  Legea nr.227/2015 ,cu modificările și completările ulterioare.
 6. Codul de Procedură Fiscală, Legea 207/2015,cu modificările și completările ulterioare.
 7. Decretul 209/1976 ,pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă ale agenților economici ,autoritățile și instituțiile publice.
 8. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0257313010 , sau www.primariamoneasa.ro

Primaria comunei Moneasa organizeaza concurs de recrutare consilier juridic

                                      ANUNŢ CONCURS

Primăria comunei Moneasa, judeţul Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacanta,  de consilier juridic, clasa I , grad profesional asistent.

Primăria comunei Moneasa cu sediul în comuna Moneasa , str.Principala  nr. 72 , judeţul Arad , CUI 352164 , telefon 0257313010 , fax 0257313026 în temeiul  HG nr. 286/2011 modificată şi completată prin HGR nr. 1027/2014 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacanta,  de consilier juridic, clasa I , grad profesional asistent.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comuna Moneasa , str.Principala , nr. 72 , judeţul Arad  în data de 28.03.2017 .

-Proba scrisă :     28.03.2017 ora 10:00

-Proba de interviu : 29.03.2017 ora 12:00

Cerinţe de participare

Condițiile generale pentru ocuparea funcțiilor sunt cele prevăzute în art.54 din Legea 188/1999 :

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de consilier juridic clasa I grad profesional asistent în cadrul compartimentului Juridic sunt:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea drept;

-vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune pîna la data de 15.03.2017 în intervalul orar luni – joi 08:00-15:00 , vineri 08:00-13:00  la sediul  Primăriei comunei Moneasa  , str.Principală , nr. 72 , judeţul Arad .

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0257313010 , sau www.primariamoneasa.ro

Bibliografia necesara ocuparii acestei functii publice este urmatoarea:

 1. 1. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.393/2004 – privind Statutul alesilor locali, actualizată;
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, actualizată;
 6. Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica;
 7. Hotarirea nr. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

Nota: Orice referire la forma republicata,  indica ultima republicare din Monitorul Oficial,

urmat sau nu de modificari si completari ulterioare, in vigoare la data concursului

Anunț angajare muncitor calificat

Primăria comunei Moneasa organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de muncitor calificat.Dosarele de concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Moneasa pînă la data de 18.10.2016 în intervalul orar : luni-joi 08:00-15:00 , vineri 08:00-13:00.

Dosarul trebuie să cuprindă :

-Cerere înscriere

-Copie a actelor de studii

-Dovada vechimii în muncă (copie carte muncă sau adeverință revisal)

-Cazier judiciar

-Adeverință medicala că este apt pentru angajare (se eliberează de medicul de familie)

Anunțul se poate vedea  urmînd link-ul de mai jos

anunt-concurs