Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a C.L. Moneasa din data de 04.09.2018

Nr.2373 din 31.08.2018

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

a sedintei extraordinare a Consiliului Local, din data de 04.09.2018

1.PROIECT DE HOTARARE –privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in extravilan, in CF 300719 si trecerea acestuia din domeniul privat al comunei Moneasa, in domeniul public al comunei Moneasa, in suprafata de 24,33 ha;

2.PROIECT DE HOTARARE –privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al comunei Moneasa, a unui teren în suprafață de 64 mp, situat in intravilan, în CF 300466 Moneasa și vânzarea acestuia, conform prevederilor legale;

3.PROIECT DE HOTARARE –privind aprobarea rectificarii bugetare, la Secțiunea– Dezvoltare – Capitolul Străzi, pe anul 2018;

4.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea rectificarii bugetare, la Sectiunea Dezvoltare – Capitolul Administratie publica locala, pe anul 2018;

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 20.07.2018

Nr.1867 din 18.07.2018

PROIECTUL ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 20.07.2018

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea documentației de audit si studiul de oportunitate „Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Moneasa, judetul Arad;

2.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Nomeclatorului stradal al comunei Moneasa, judetul Arad;

3.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu SC DUMEXIM SRL Oradea, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii si modernizari capete strazi in comuna Moneasa, judetul Arad;

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE-privind aprobarea unor modificari la obiectul de activitate a SC PIETRARUL CODRU MOMA SRL;

5.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 75,75 mp, catre SC R&R SRL, pe o perioadă de 49 de ani, situate in comuna Moneasa, judetul Arad;

6.PROIECT DE HOTARARE-privind reaprobarea trecerii bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare a UAT Moneasa , proprietate publica, din patrimoniul Consiliului judetean Arad, in patrimoniul Consiliului Local Moneasa;

7.PROIECT DE HOTARARE-privind revocarea HCL nr.46/24.05.2018, privind aprobarea inregistrarii terenului, in suprafata de 24,33 ha, in proprietate privata a comunei Moneasa si diminuarea acesteia, din CF nr.69. nr.top 14/2/1/1 in suprafata totala de 34,53 ha;

8.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea inregistrarii terenului , in suprafata de 24,33 ha, categoria de folosinta neproductiv, in proprietate privata a comunei Moneasa si diminuarea acesteia, din CF nr.69, nr.top 14/2/1/1 in suprafata totala de 34,53 ha;

9.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar, in suma de 10000 lei, Bisericii Ortodoxe Moneasa;

10.PROIECT DE HOTARARE-privind rectificarea bugetara la Sectiunea Dezvoltare – Capitolul Strazi;

11.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN