Anunț – Oragnizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Asistenta sociala si Agricol, Urbanism

Nr. 500 din 24.02.2021

ANUNT CONCURS

Primaria comunei Moneasa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Asistenta sociala si Agricol, Urbanism si cadastru al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei Moneasa judetul Arad

Concursul se va organiza la sediul instituţiei din localitatea Moneasa nr. 71, judeţul Arad în data de 29.03.2021 ora 10,00 – proba scrisă iar interviul se va sustine de regulă în termen de 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 25.02.2021 pe site-ul Primăriei comunei Moneasa și pe site-ul ANFP București .

Depunerea dosarelor de către candidaţi se va putea face în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul ANFP pagina de internet a instituției la secretariatul Primăriei Moneasa în perioada 25.02.2021 – 16.03.2021 şi vor conţine în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. 49 din HG 611/2008 actualizată.

Selecţia dosarelor se va face in maxim 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Condiţiile de participare la concurs sunt :

– Condiţii generale prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

– Condiţii specifice :

– 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– cunostinte de operare calculator – nivel mediu.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele:

-dosar plic;

-formularul de inscriere prevazut de H.G. 611/2008 (Anexa 3);

-copia actului de identitate (conform cu originalul);

-copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari(conform cu originalul);

-copia carnetului de muncă sau după caz, adeverintele care atesta vechimea în munca(conform cu originalul);

-cazier judiciar;

-adeverinta care să ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior, derularii concursului de către unitatile sanitare abilitate;

-declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Bibliografia necesară ocupării acestei funcții este următoarea :

-Constituția României, republicata;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partile I si III si VI;

-OG nr.28/2008 privind Registrul Agricol, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.98/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii – cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul comun MADR/MDRAP/MapN/MCnr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii – cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-OG nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare republicata;

-Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata;

– Legea nr. 7/1996 republicata si actualizata a cadastrului si a publicitatii imobiliare;

-OG nr. 777/2016 privind structura organizarea si functionarea Registrului electronic national al nomeclaturilor stradale;

-Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al nomeclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul ANCPI nr. 448/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Notă: Orice referire la forma republicată indică ultima republicare din Monitorul Oficial urmată sau nu de modificări şi completări ulterioare, în vigoare la data concursului.

Datele de contact ale persoanei responsabilă cu organizarea și publicitatea concursului este domnul Puie Ioan – Secretar general al comunei Moneasa, tel. 0748 889199.

Date contact: Primăria comunei Moneasa nr.71, județul Arad, tel.0257313050 , fax 0257313026, e-mail primariamoneasa@gmail.com.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,

HERBEI IOAN NUTU PUIE IOAN