Anunț: Concurs de ocupare a funcției contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată de Șofer microbus conform OUG nr. 58/2014

Nr. 1657 din 28.06.2021

A N U N Ț

Primăria comunei Moneasa județul Arad, organizează în temeiul HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, concurs de ocupare a funcției contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată de Șofer microbus conform OUG nr. 58/2014.

  1. Probele stabilite pentru concurs:

– selecţia dosarelor de înscriere,

– proba scrisă,

– interviul.

2. Condiţii de desfăşurare a concursului:

– pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune dosarele de concurs la Secretarul general al UAT Moneasa în perioada 29.06 – 12.07.2021 ora 16.00. Afişarea rezultatului selecţiei de dosare 14.07.2021 la sediul Primăriei Moneasa .

– Data ora şi locul organizării probei scrise 29.07.2021 ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Moneasa.

Afişarea rezultatului probei scrise 30.07.2021 la sediul Primăriei Moneasa.

– Data ora şi locul organizării interviului 04.08.2021 ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Moneasa.

Afişarea rezultatului interviului 05.08.2021 la sediul Primăriei Moneasa.

După afişarea rezultatelor obţinute la fiecare din probe candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişarii rezultatelor.

3. Condiții generale: Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

4. Condiții specifice:

– Pentru postul Șofer microbus : studii generale sau studii medii liceale absolvite cu diplomă, atestat profesional transport persoane, posesor al unui permis de conducere valabil, categoria „D”.

5. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice organizatoare (formularul va fi pus la dispozitie de catre Secretarul general al UAT Moneasa);

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii după caz;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copie permis conducere categoria D;

– copie atestat profesional transport persoane valabil ;

– copia carnetului de muncă sau, după caz adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor eliberată pentru perioada de după 1 ianuarie 2011;

– cazierul judiciar, în original;

– adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate, în original;

– curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

6. Bibliografie:

– Constitutia Romaniei;

– OUG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată ;

– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și barbați republicată; ;

– Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

– OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Secretarului general al UAT Moneasa din cadrul Primariei comunei Moneasa la telefon 0257 313010.

Afișat azi 29.06.2021 la avizierul Primăriei comunei Moneasa, nr. 71, jud. Arad și pe site-ul Primăriei comunei Moneasa judetul Arad.

Întocmit

Secretar general al UAT Moneasa

PUIE IOAN

PRIMAR

HERBEI IOAN NUTU

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support