ANUNT CONCURS INSPECTOR F.E.

Nr. 1976 din 02.08.2021

A N U N Ț

Primăria comunei Moneasa județul Arad, organizează în temeiul HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, concurs de ocupare a funcției contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată de Inspector clasa I la Compartimentul Implementare Proiecte pe Fonduri Europene din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Moneasa potrivit pct. 4 din Anexa la OUG nr. 63/2010.

  1. Probele stabilite pentru concurs:

– selecţia dosarelor de înscriere,

– proba scrisă,

– interviul.

2. Condiţii de desfăşurare a concursului:

– pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune dosarele de concurs la Secretarul general al UAT Moneasa în perioada 06.08 – 17.08.2021 ora 16.00.

Afişarea rezultatului selecţiei de dosare 19.08.2021 la sediul Primăriei comunei Moneasa.

– Data ora şi locul organizării probei scrise 02.09.2021 ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Moneasa.

Afişarea rezultatului probei scrise 02.09.2021 la sediul Primăriei Moneasa.

– Data ora şi locul organizării interviului 07.09.2021 ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Moneasa.

Afişarea rezultatului interviului 07.09.2021 la sediul Primăriei Moneasa.

După afişarea rezultatelor obţinute la fiecare din probe candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişarii rezultatelor.

3.Condiții generale:Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

4. Condiții specifice: – Pentru postul Inspector la Compartimentul Implementare Proiecte pe Fonduri Europene : studii universitare absolvite cu diplomă de licenta.

5. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice organizatoare (formularul va fi pus la dispozitie de catre Secretarul general al UAT Moneasa);

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii după caz;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă sau, după caz adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor eliberată pentru perioada de după 1 ianuarie 2011;

– cazierul judiciar, în original;

– adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate, în original;

– curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

6. Bibliografie:

– Constitutia Romaniei;

– OUG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată ;

– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și barbați republicată;

– Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii;

– Legea nr. 319/2006 privind Legea securitatii si sanatatii in munca;

– OUG nr. 66/2020 privind prevenirea constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europenesi/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

– Hotarare nr. 875 din 31.08.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europenesi/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

– Ordonanta de urgenta nr. 40 din 23.09.2015 privind gestionarea financiara afondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020;

– Hotararea nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

– Hotararea nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul European de dezvoltare regional, Fondul social European si Fondul de coeziune 2014 – 2020.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Secretarului general al UAT Moneasa din cadrul Primariei comunei Moneasa la telefon 0257 313010.

Afișat azi 06.08.2021 la avizierul Primăriei comunei Moneasa, nr. 71, jud. Arad și pe site-ul Primăriei comunei Moneasa judetul Arad.

Întocmit

Secretar general al UAT Moneasa

PUIE IOAN

PRIMAR

HERBEI IOAN NUTU