Categorie: PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26.02.2021 orele 12,00

Nr.447 din 22.02.2021

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 26.02.2021 orele 12,00

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea alegerii Presedintelui de sedinta;

2. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta ordinara din data de 18.12.2020;

3. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 26.02.2021;

4. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea pretului de vanzare a materialului lemnos catre locuitorii comunei Moneasa pentru anul 2021;

5. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de Functii din cadrul Aparatului de specialitate a Primarului comunei Moneasa judetul Arad;

6. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Moneasa pe anul 2021 – 2022;

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea angajării unui aparator ales în vederea apărării intereselor Comisiei Locale de fond funciar Moneasa versus Directia Silvica Arad;

8. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea modificarii HCL nr. 84/2020 privind taxele si impozitele locale pe anul 2021;

9. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea numirii Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru Secretarul General al comunei Moneasa judetul Arad pe anul 2020;

10. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea revocarii HCL nr. 6 din 28.01.2019 a Consiliului Local Moneasa;

Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a CL Moneasa din 23.10.2019

Nr. 2993 din 22.10.2019

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 23.10.2019, orele 14,00

1. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 23.10.2019;

2. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta ordinara din data de 23.09.2019;

3. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea drumului spre Izoi situat in localitatea Moneasa, judetul Arad;

4. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru extindere retea de canalizare si statie de epurare situat in satul Ranusa, localitatea Moneasa, judetul Arad;

5. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea alocarii sumei de 60000 lei din bugetul local al comunei Moneasa pentru modernizare acoperis la Centrul de Informare Turistica situat in localitatea Moneasa, judetul Arad;

6. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea aderarii comunei Moneasa, judetul Arad, la Asociatia comunelor din Romania;

7. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea Contului de executie bugetara la data de 30.09.2019;

8. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Moneasa, judetul Arad, in baza HG nr.752/2019 si a Dispozitiei Primarului nr.62 din 30.09.2019;

9. Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR GENERAL, PUIE IOAN

Proiectul ordinii de zi al ședinței de îndată a C.L. Moneasa din 02.07.2019

 

Nr. 1832 din 01.07.2019

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei de indata a Consiliului Local, din data de 02.07.2019 orele 13,00

1.PROIECT DE HOTARARE–privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii pentru stabilirea funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Moneasa judetul Arad

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

Proiectul ordinii de zi al ședintei extraordinare a Consiliului Local din data de 30.05.2019 orele 13,00

Nr. 1551 din 28.05.2019

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A Sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 30.05.2019

orele 13,00

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate a Primarului comunei Moneasa prin desfiintarea funcţiei de administrator public al comunei Moneasa si a functiei de consilier personal al Primarului comunei Moneasa;

2.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in intravilan, domeniul privat al comunei Moneasa, in suprafata de 1880 mp situat in CF 300629 Moneasa;

3.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea trecerii terenurilor in suprafata de 1751 mp situat in CF 300776 Moneasa, in suprafata de 1797 mp situate in CF 300777 Moneasa si in suprafata de 3867 mp situat in CF 300778 Moneasa, din inscrierea provizorie in inscrierea definitiva in Cartea Funciara;

4.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea Actului aditional la contractul de prestari servicii nr. 8 din 05.10.2018 – „Construire Cladire Remiza PSI in comuna Moneasa, judetul Arad”.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI al sedintei ordinare a Consiliului Local, din data de 14.05.2019, orele 13.00

Nr. 1374 din 13.05.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedintei ordinare a Consiliului Local, din data de 14.05.2019, orele 13,00

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea cotizatiei aferenta anului 2019, la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ‘Extindere Magistrala Gaz – Valea Crisului Alb” si mandatarea unui reprezentant al UAT Moneasa in vederea aprobarii Proiectului de buget al Asociatiei;

2.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 1092 din 08.05.2018 incheiat pentru suprafata de 1206 mp, situata in intravilanul comunei Moneasa si identificata in CF nr. 300376, incheiat cu dl. Toader Traian-Lucian;

3.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea concesionarii lacului si a zonei de agrement, in suprafata de 8528 mp, situate in localitatea Moneasa judetul Arad si identificate in CF nr.484-top 333/a, pe o perioada de 25 de ani;

4.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea angajarii unui aparator ales si incheierea unui contract de asistenta juridica cu Primaria Moneasa, in procesul civil privind SC Societatea pentru Tipar Notificarea.ro in calitate de achizitor al Fondului de comert de la SC „Centrul pentru activitatea avertizorilor de integritate”;

5.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea angajarii unui aparator ales si incheierea unui contract de asistenta juridica cu Primaria Moneasa, in procesul civil intentat contra SC „TERRA ACCES”SRL Sibiu;

6.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al Primarului comunei Moneasa pentru anul 2019;

7.PROIECT DE HOTARARE-privind infiintarea a 3(trei) posturi pentru Serviciul Public de Politie Locala al comunei Moneasa, judetul Arad

8.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

(mai mult…)