Categorie: PROIECTE DE HOTĂRÂRI

Proiectul ordinii de zi al ședintei extraordinare a Consiliului Local din data de 30.05.2019 orele 13,00

Nr. 1551 din 28.05.2019

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A Sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 30.05.2019

orele 13,00

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate a Primarului comunei Moneasa prin desfiintarea funcţiei de administrator public al comunei Moneasa si a functiei de consilier personal al Primarului comunei Moneasa;

2.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in intravilan, domeniul privat al comunei Moneasa, in suprafata de 1880 mp situat in CF 300629 Moneasa;

3.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea trecerii terenurilor in suprafata de 1751 mp situat in CF 300776 Moneasa, in suprafata de 1797 mp situate in CF 300777 Moneasa si in suprafata de 3867 mp situat in CF 300778 Moneasa, din inscrierea provizorie in inscrierea definitiva in Cartea Funciara;

4.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea Actului aditional la contractul de prestari servicii nr. 8 din 05.10.2018 – „Construire Cladire Remiza PSI in comuna Moneasa, judetul Arad”.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI al sedintei ordinare a Consiliului Local, din data de 14.05.2019, orele 13.00

Nr. 1374 din 13.05.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedintei ordinare a Consiliului Local, din data de 14.05.2019, orele 13,00

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea cotizatiei aferenta anului 2019, la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ‘Extindere Magistrala Gaz – Valea Crisului Alb” si mandatarea unui reprezentant al UAT Moneasa in vederea aprobarii Proiectului de buget al Asociatiei;

2.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 1092 din 08.05.2018 incheiat pentru suprafata de 1206 mp, situata in intravilanul comunei Moneasa si identificata in CF nr. 300376, incheiat cu dl. Toader Traian-Lucian;

3.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea concesionarii lacului si a zonei de agrement, in suprafata de 8528 mp, situate in localitatea Moneasa judetul Arad si identificate in CF nr.484-top 333/a, pe o perioada de 25 de ani;

4.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea angajarii unui aparator ales si incheierea unui contract de asistenta juridica cu Primaria Moneasa, in procesul civil privind SC Societatea pentru Tipar Notificarea.ro in calitate de achizitor al Fondului de comert de la SC „Centrul pentru activitatea avertizorilor de integritate”;

5.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea angajarii unui aparator ales si incheierea unui contract de asistenta juridica cu Primaria Moneasa, in procesul civil intentat contra SC „TERRA ACCES”SRL Sibiu;

6.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al Primarului comunei Moneasa pentru anul 2019;

7.PROIECT DE HOTARARE-privind infiintarea a 3(trei) posturi pentru Serviciul Public de Politie Locala al comunei Moneasa, judetul Arad

8.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

(mai mult…)

Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din data de 13.12.2018

Nr. 3228 din 10.12.2018

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea stabilirea impozitelor si taxelorlocale pentru anul 2019;

2. PROIECT DE HOTARARE-privind stabilirea si aprobarea tarifelor ce vor fiaplicate în anul 2019 la SC „PIETRARUL CODRU MOMA”SRL al cărei acționar majoritar este comuna Moneasa

3.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea pretului de vanzare a materialuluilemnos catre locuitorii comunei Moneasa pentru anul 2019;

4.PROIECT DE HOTARARE-privind stabilirea in sarcina Asociatiei de DezvoltareIntercomunitara in Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Arad arespectarii prevederilor OUG nr.74/2018 si a Legii nr.101/2006republicata

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE-privind aprobarea Regulamentului de organizare şifuncţionare a Consiliului Local al comunei Moneasa;

6.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Aparatului de specialitate al Primarului comunei Moneasa;

7.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea initierii procedurii de aderare a unitatii administrativ teritoriale Comuna Moneasa la Asociatia deDezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad;

8.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a C.L. Moneasa din data de 04.09.2018

Nr.2373 din 31.08.2018

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

a sedintei extraordinare a Consiliului Local, din data de 04.09.2018

1.PROIECT DE HOTARARE –privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in extravilan, in CF 300719 si trecerea acestuia din domeniul privat al comunei Moneasa, in domeniul public al comunei Moneasa, in suprafata de 24,33 ha;

2.PROIECT DE HOTARARE –privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al comunei Moneasa, a unui teren în suprafață de 64 mp, situat in intravilan, în CF 300466 Moneasa și vânzarea acestuia, conform prevederilor legale;

3.PROIECT DE HOTARARE –privind aprobarea rectificarii bugetare, la Secțiunea– Dezvoltare – Capitolul Străzi, pe anul 2018;

4.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea rectificarii bugetare, la Sectiunea Dezvoltare – Capitolul Administratie publica locala, pe anul 2018;

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 20.07.2018

Nr.1867 din 18.07.2018

PROIECTUL ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 20.07.2018

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea documentației de audit si studiul de oportunitate „Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Moneasa, judetul Arad;

2.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Nomeclatorului stradal al comunei Moneasa, judetul Arad;

3.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu SC DUMEXIM SRL Oradea, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii si modernizari capete strazi in comuna Moneasa, judetul Arad;

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE-privind aprobarea unor modificari la obiectul de activitate a SC PIETRARUL CODRU MOMA SRL;

5.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 75,75 mp, catre SC R&R SRL, pe o perioadă de 49 de ani, situate in comuna Moneasa, judetul Arad;

6.PROIECT DE HOTARARE-privind reaprobarea trecerii bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare a UAT Moneasa , proprietate publica, din patrimoniul Consiliului judetean Arad, in patrimoniul Consiliului Local Moneasa;

7.PROIECT DE HOTARARE-privind revocarea HCL nr.46/24.05.2018, privind aprobarea inregistrarii terenului, in suprafata de 24,33 ha, in proprietate privata a comunei Moneasa si diminuarea acesteia, din CF nr.69. nr.top 14/2/1/1 in suprafata totala de 34,53 ha;

8.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea inregistrarii terenului , in suprafata de 24,33 ha, categoria de folosinta neproductiv, in proprietate privata a comunei Moneasa si diminuarea acesteia, din CF nr.69, nr.top 14/2/1/1 in suprafata totala de 34,53 ha;

9.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar, in suma de 10000 lei, Bisericii Ortodoxe Moneasa;

10.PROIECT DE HOTARARE-privind rectificarea bugetara la Sectiunea Dezvoltare – Capitolul Strazi;

11.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI al sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 24.05.2018

Nr. 1186 din 17.05.2018

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 24.05.2018.

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Moneasa, pentru anul 2018;

2.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Extindere Magistrala Gaz – Valea Crisului Alb”;

3.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 4;

4.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea inregistrarii terenului, in suprafata de 24,33 ha, in proprietate privata a comunei Moneasa si diminuarea acesteia, din CF nr.69, nr.top 14/2/1/1 in suprafata totala de 34,53ha;

5. PROIECT DE HOTARARE- privind angajarea unui aparator ales si incheierea unui contract de asistenta juridica, in procesul civil, aflat pe rolul instantei de judecata, contra SC DAN&NICK SRL ORADEA;

6.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea contului de executie la 31.12.2017 si la 31.03.2018;

7.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN