Primaria comunei Moneasa organizeaza concurs de recrutare consilier juridic

ANUNŢ CONCURS

Primăria comunei Moneasa, judeţul Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacanta,  de consilier juridic, clasa I , grad profesional asistent.

Primăria comunei Moneasa cu sediul în comuna Moneasa , str.Principala  nr. 72 , judeţul Arad , CUI 352164 , telefon 0257313010 , fax 0257313026 în temeiul  HG nr. 286/2011 modificată şi completată prin HGR nr. 1027/2014 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacanta,  de consilier juridic, clasa I , grad profesional asistent.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comuna Moneasa , str.Principala , nr. 72 , judeţul Arad  în data de 28.03.2017 .

-Proba scrisă :     28.03.2017 ora 10:00

-Proba de interviu : 29.03.2017 ora 12:00

Cerinţe de participare

Condițiile generale pentru ocuparea funcțiilor sunt cele prevăzute în art.54 din Legea 188/1999 :

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de consilier juridic clasa I grad profesional asistent în cadrul compartimentului Juridic sunt:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea drept;

-vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune pîna la data de 15.03.2017 în intervalul orar luni – joi 08:00-15:00 , vineri 08:00-13:00  la sediul  Primăriei comunei Moneasa  , str.Principală , nr. 72 , judeţul Arad .

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0257313010 , sau www.primariamoneasa.ro

Bibliografia necesara ocuparii acestei functii publice este urmatoarea:

  1. 1. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  4. Legea nr.393/2004 – privind Statutul alesilor locali, actualizată;
  5. Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, actualizată;
  6. Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica;
  7. Hotarirea nr. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

Nota: Orice referire la forma republicata,  indica ultima republicare din Monitorul Oficial,

urmat sau nu de modificari si completari ulterioare, in vigoare la data concursului

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support