Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de CONSILIER , clasa I, grad profesional SUPERIOR, în cadrul Compartimentului contabilitate

Nr.1161 din 16.05.2018

ANUNT CONCURS

Primaria comunei Moneasa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de CONSILIER , clasa I, grad profesional SUPERIOR, în cadrul Compartimentului contabilitate, al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei Moneasa, judetul Arad.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

Condiții specifice:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta, în domeniul ştiinţelor economice;

– cel puţin 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

– cunoştinţe operare calculator – nivel mediu;

Concursul se va organiza la sediul Primariei comunei Moneasa, judetul Arad, in data de 18 iunie 2018, orele 10,00 – proba scrisa;

Dosarele se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III- a;

Selecţia dosarelor se va face in maxim 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele.

-dosar plic;

-formularul de inscriere prevazut de H.G. 611/2008 (Anexa 3);

-copia actului de identitate (conform cu originalul);

-copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari( conform cu originalul);

-copia carnetului de muncă sau după caz, adeverintele care atesta vechimea în munca(conform cu originalul);

-cazier judiciar ;

-adeverinta care să ateste starea de sanatate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior, derularii concursului de către unitatile sanitare abilitate;

-declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Concursul se va desfasura astfel:

– proba scrisa: in data de 18 iunie 2018, orele 10:00;

– interviul: in data de 20 iunie 2018, orele 10:00;

Contestatiile se depun in termen de cel mult 24 de ore, de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, rezultatului probei scrise sau a interviului.

Bibliografia necesară ocupării funcţiei publice este următoarea:

– Constitutia Romaniei;

– Legea nr.188/1999 – privind Statutul functionarului public – republicata (2), cu

modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr.7/ 2004 – Codul de conduita al funclionarului public – republicata;

– Hotarirea nr. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;

– Legea nr.215/2001 – privind administrația publică locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi completările ulterioare si a OUG nr.107/2017, privind modificarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice;

– Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

-Legea nr.227/2015 privind codul fiscal;

-Legea nr.207/2015 privind codul de procedura fiscal;

– Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;

Notă: Orice referire la forma republicată indică ultima republicare din Monitorul Oficial, urmată sau nu de modificări şi completări ulterioare, în vigoare la data concursului.

Persoana de contact, pentru informaţii suplimentare: d-l secretar Puie Ioan, telefon 0748 889199.

PRIMAR, SECRETAR,

HERBEI IOAN NUTU PUIE IOAN

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support