Anunț nr. 3026 / 14.11.2018 – concurs recrutare Adminstrator Public

Nr. 3026/14.11.2018

ANUNȚ CONCURS

Primăria Comunei Moneasa, cu sediul in localitatea Moneasa, str Principala, nr 72, organizează concurs de recrutare in perioada 15.11.2018 – 28.11.2018, pentru ocuparea pe perioada determinată (pe perioada mandatului primarului – 20 luni), a postului de Administrator Public .

Conditiile de participare sunt stabilite în HCL nr 73 /30.10.2018, anexata prezentului anunt. Poate indeplini functia de administrator public persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-are cetatenie romana si domiciliul in Romania (se va prezenta copie dupa certificatul de nastere si dupa bulteinul/cartea de identitate)

-cunoaste limba romana scris si vorbit

-are varsta minima de 18 ani impliniti

-are capacitate deplina de exercitiu

-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical de familie)

-nu a savarsit activitate de politie politica, asa cum este definita prin lege ( va completa in acest sens declaratie pe proprie raspundere);

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau în domeniul ştiinţelor administrative specializarea administraţie publică;

– cel puţin 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

-master in domeniul Administratiei Publice Locale;

– perfecţionări (specializări): cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu;

– abilităţi manageriale şi de comunicare;

– poseda experienta in a lucra in institutii publice ( a desfasurat activitate in cadrul a cel putin o autoritate sau institutie publica);

Concursul consta in 3 etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere

 2. proba scrisa

 3. interviu

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei pana la data de 28.11.2018. ora 14. Selectia dosarelor se va face in data de 28.11.2018, urmand a se afisa rezultatul selectiei dosarelor la avizierul primariei.

Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei dosarelor pot face contestatii in termen de 24 de ore de la afisare, la registratura institutiei, fara a se lua in calcul zilele nelucratoare.

In data de 10.12.2018 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scrisa a concursului.

Candidatii admisi la proba scrisa vor sustine interviul in aceiasi zi

Contestatiile se pot depune pana in data de 11.12.2018, ora 15.00.

Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente:

-cerere inscriere

-copie certificat naştere

– copia actului de identitate

– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (inclusiv masterat, cursuri/diplome pt utilizare calculator, cunoasterea unei limbi straine)

– declaratie politie politica

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-cazier judiciar

– Curiculum Vitae

Documentele prezentate în copie la dosar vor fi insoţite de originale, pentru conformitate.

Bibliografia este atasata prezentului anunt.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0744/771 743.


BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei de administrator public

 • Constitutia Romaniei

 • Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale, republicată şi actualizată;

 • OG nr 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , actualizata;

 • Legea nr 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, actualizata;

 • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- titlul IX –impozite şi taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicata*) privind transparenta decizionala in administratia publica*)

 • Legea nr 554/2004 actualizata, privind contenciosul administrativ

 • Legea nr 213/1998 privind bunurile de proprietate publica, actualizata

 • OUG nr 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, de bunuri de proprietate publica

 • Legea nr 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata si actualizata

 • Legea nr 53/2003, codul muncii, republicata si actualizata

 • Legea nr 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

 • H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

PRIMAR, VIZAT DE LEGALITATE,

HERBEI IOAN – NUȚU C.J. STANCU AMALIA- DENISA