ANUNT CONCURS – funcţiii publice de execuţie vacante de POLITISTI LOCALI, clasa III, grad profesional DEBUTANTI din cadrul Compartimentului de Politie Locala

Nr.1946 din 15.07.2019

ANUNT CONCURS

Primaria comunei Moneasa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţiii publice de execuţie vacante de POLITISTI LOCALI, clasa III, grad profesional DEBUTANTI din cadrul Compartimentului de Politie Locala al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei Moneasa, judetul Arad

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

Condiții specifice:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– cunoştinţe operare calculator – nivel mediu;

Concursul se va organiza la sediul Primariei comunei Moneasa, judetul Arad, in data de 19 august 2019, orele 10,00 – proba scrisa;

Dosarele se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III- a;

Selecţia dosarelor se va face in maxim 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele.

-dosar plic;

-formularul de inscriere prevazut de H.G. 611/2008 (Anexa 3);

-copia actului de identitate (conform cu originalul);

-copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari( conform cu originalul);

-copia carnetului de muncă sau după caz, adeverintele care atesta vechimea în munca(conform cu originalul);

-cazier judiciar ;

-adeverinta care să ateste starea de sanatate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior, derularii concursului de către unitatile sanitare abilitate;

-declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Concursul se va desfasura astfel:

– proba scrisa: in data de 19 august 2019, orele 10:00;

– interviul: in data de 21 august 2019 orele 10:00;

Contestatiile se depun in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, rezultatului probei scrise sau a interviului.

Bibliografia necesară ocupării funcţiei publice este următoarea:

– Constitutia Romaniei;

– Legea nr.155/2010 a Politiei locale, republicata;

– Legea nr.188/1999 – privind Statutul functionarului public – republicata (2), cu

modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr.7/ 2004 – Codul de conduita al funclionarului public – republicata;

– Hotarirea nr. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;

– Legea nr.215/2001 – privind administrația publică locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr.60/1991 – privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr.61/1991 – pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– HG nr.1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale;

– OUG nr.2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Codul Penal – Infractiunea – art.15-17;Incaierarea – art.198;Furtul – art.228;Furtul calificat – 229;Distrugerea – art.253;Distrugerea calificata – art.254; Distrugerea din culpa – art.255;Ultrajul – art.257;Infractiuni de serviciu – art.295-309;Infractiuni de coruptie -art.289-294;Infractiuni contra ordinii si linistii publice – art.367-375;

– OUG nr.195/2002 – privind circulatia pe drumurile publice, republicata si actualizata;

– Hotararea nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Notă: Orice referire la forma republicată indică ultima republicare din Monitorul Oficial, urmată sau nu de modificări şi completări ulterioare, în vigoare la data concursului.

Persoana de contact, pentru informaţii suplimentare: dl. secretar Puie Ioan, telefon 0748 889199.

PRIMAR, 

HERBEI IOAN NUTU

SECRETAR,

PUIE IOAN