Proiectul ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local, din data de 19.07.2019, orele 14,00

Nr. 2027 din 18.07.2019

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local, din data de 19.07.2019, orele 14,00

1.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea primei intabulari in Cartea Funciara a terenurilor din localitatea Moneasa, judetul Arad in suprafata totala de 13008 mp situat in intravilanul comunei Moneasa judetul Arad;

2.PROIECT DE HOTARÂRE-privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in intravilan, domeniul privat al comunei Moneasa, in suprafata totala de 3867 mp din CF 300778 Moneasa si vanzarea loturilor rezultate conform Legii nr. 50/1991;

3.PROIECT DE HOTARÂRE–privind aprobarea situatiei bunurilor receptionate de Compania de Apa Arad in anul 2018 si declararea lor de interes public local;

4.PROIECT DE HOTARÂRE–privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin Actul Aditional nr. 12;

5.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Contului de executie al bugetului local al comunei Moneasa la 30.06.2019;

6.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Moneasa, Sectiunea Dezvoltare, pentru finantare PUG, cu suma de 7000 lei.

7.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN