Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din data de 13.12.2018

Nr. 3228 din 10.12.2018

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea stabilirea impozitelor si taxelorlocale pentru anul 2019;

2. PROIECT DE HOTARARE-privind stabilirea si aprobarea tarifelor ce vor fiaplicate în anul 2019 la SC „PIETRARUL CODRU MOMA”SRL al cărei acționar majoritar este comuna Moneasa

3.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea pretului de vanzare a materialuluilemnos catre locuitorii comunei Moneasa pentru anul 2019;

4.PROIECT DE HOTARARE-privind stabilirea in sarcina Asociatiei de DezvoltareIntercomunitara in Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Arad arespectarii prevederilor OUG nr.74/2018 si a Legii nr.101/2006republicata

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE-privind aprobarea Regulamentului de organizare şifuncţionare a Consiliului Local al comunei Moneasa;

6.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Aparatului de specialitate al Primarului comunei Moneasa;

7.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea initierii procedurii de aderare a unitatii administrativ teritoriale Comuna Moneasa la Asociatia deDezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad;

8.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

Anunț cu privire la cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate

Spre informarea cetățenilor !!!

~ Cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate ~

În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare, în 9 august, a Legii nr. 231/2018, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de această lege (dețin terenuri în spatele casei aflate în proprietatea statului) pot formula cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul art. 23, 24 și 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în curs de soluționare prin proceduri administrative ori judiciare, nu se supun prevederilor prezentei legi. 

Cu stimă,

PRIMAR – HERBEI IOAN NUȚU

INFORMARE: În atenția tuturor cetățenilor!

Vă aducem la cunoștință faptul că a fost deschis contul unic de amenzi în curs de distribuire pentru bugetul local Moneasa, după cum urmează:

RO02TREZ02821A470400XXXX, CUI : 3520164, TREZORERIA SEBIȘ

NOTĂ: FACEM PRECIZAREA CĂ ÎN ACEST CONT SE VOR COLECTA AMENZILE CETĂȚENILOR COMUNEI MONEASA SI NU NUMAI,
PLĂTITE LA BUGETUL LOCAL AL PRIMĂRIEI COMUNEI MONEASA.
De asemnea, cetățenii vor putea utiliza acest cont pentru plata amenzilor.